Kontakt:

vlasta.valentova@volny.cz

tel.: +420 605 251 224

IČO: 63370662